x

Podmínky užití webového rozhraní pro inzerenty a uživatele

Podmínky užití webového rozhraní pro inzerenty

Tyto podmínky užití webového rozhraní pro inzerenty (dále jen „podmínky“) se vztahují na prezentaci nabídky erotických služeb (dále jen „inzerát“) prostřednictvím webového rozhraní www.dobryprivat.cz (dále jen „webové rozhraní“). Provozovatelem webového rozhraní je naše společnost:

Suprextime s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1281, 76001 Zlín

IČO: 08325600

DIČ: CZ08325600

Kontaktní telefon: +420 773 923 336

Adresa pro doručování: nám. T. G. Masaryka 1281, 76001 Zlín

Kontaktní e-mail: info@dobryprivat.cz

 1. Úvodní ustanovení
  • Podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele plynoucí z  podmínek, dále jeho vztah s inzerentem. Podmínky dále stanoví pravidla pro vkládání inzerátů a využívání všech funkčních součástí webového rozhraní inzerentem.
  • Práva a povinnosti stran se dále řídí podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a inzerentem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
  • Inzerent bere na vědomí, že odpoví-li třetí osoba na prezentaci jeho služeb zveřejněnou na webovém rozhraní, uzavírá následně třetí osobu smlouvu přímo s inzerentem. Inzerent proto odpovídá za splnění veškerých svých povinností vůči této třetí osobě (především za řádné poskytnutí služby).
  • Provozovatel nevstupuje do právních vztahů mezi inzerentem a třetími osobami a není odpovědný za řádné plnění inzerenta.
  • V průběhu registrace a dále též potvrzením na webovém rozhraní inzerent stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
  • Ochranu osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údajů umístněné na webovém rozhraní.
 1. Funkce webového rozhraní a registrace na webovém rozhraní
  • Webové rozhraní slouží pro prezentaci erotických služeb, které veřejně nabízejí registrovaní uživatelé webového rozhraní (inzerenti).
  • Pro využití všech funkcí webového rozhraní, zejména pro vytvoření inzerátu, je nutné, aby byl inzerent na webovém rozhraní registrován. Inzerent musí nejprve disponovat uživatelským účtem inzerenta. Následnou registraci inzerenta je možné učinit prostřednictvím webového rozhraní až po splnění podmínek uvedených na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je inzerent povinen vyplnit všechny požadované údaje. Inzerent zvolí buďto variantu uživatelského účtu pro dívku, nebo pro privát.
  • Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba email, resp. uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu je inzerent povinen uchovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
  • Inzerent je oprávněn zmocnit poskytovatele k registraci. Poskytovatel v takovém případě pro registraci využije veřejně dostupné údaje o inzerentovi a po vytvoření uživatelského účtu zašle uživatelské jméno a heslo inzerentovi prostřednictvím SMS nebo jiným vhodným způsobem.
  • Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může provozovatel bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích je třeba provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu inzerenta.
  • Provozovatel má právo vyžádat si jakékoliv další informace a doklady za účelem ověření totožnosti inzerenta a pravdivosti zadaných údajů. Inzerent bere na vědomí, že pokud příslušné dokumenty nedoloží, má provozovatel právo registraci odmítnout.
  • Provozovatel má právo uživatelský účet inzerenta bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím tohoto účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů České republiky nebo těchto podmínek.
  • Služby jsou poskytovány zdarma a nejsou co do délky trvání omezeny. I v takovém případě je inzerent povinen dodržovat tyto podmínky.
 1. Podmínky vkládání inzerátů
  • Inzeráty je možné vkládat na webové rozhraní prostřednictvím uživatelského účtu inzerenta.
  • V inzerátu uvede inzerent pravdivé a úplné informace týkající se poskytované služby. Před zveřejněním inzerátu musí inzerent vyplnit veškeré požadované kategorie inzerátu.
  • Inzerent není oprávněn na webové rozhraní vkládat obsah (zejména obrázky, texty, fotografie), který:
 • zobrazuje násilí nebo podněcuje nenávist z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry nebo náboženského, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k určité národnostní či etnické skupině;
 • může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
 • porušuje autorská práva a práva duševního vlastnictví provozovatele či třetích osob;
 • obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;
 • obsahuje nepravdivé nebo zkreslující informace o nabízeném zboží;
 • obtěžuje ostatní uživatele webového rozhraní nebo jim zamezuje v řádném využívání služeb provozovatele;
 • vyzývá k porušování právních předpisů nebo toto porušování schvaluje;
 • je způsobilý ohrozit chod webového rozhraní nebo webové rozhraní nadměrně zatěžuje;
 • obsahuje neopodstatněný počet interpunkčních znamének, hvězdiček a podobných znaků; nebo
 • jiným způsobem porušuje tyto podmínky, platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo obsah, který odporuje článku 3.3 podmínek, bez náhrady z webového rozhraní odstranit. Zároveň je provozovatel oprávněn odstranit inzeráty, pokud nesouvisí se službami uvedeným v článku 2.1 podmínek. Posouzení, zda obsah odporuje zmíněným ustanovením, je zcela na uvážení provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn odstranit inzerát, pokud odporuje článku 3.2 podmínek.
  • Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že:
 • je osobou, která je vyobrazena v inzerátu, nebo je touto osobou zmocněn k tomu, aby inzerát zveřejnil;
 • splňuje podmínky právních předpisů a těchto podmínek nezbytné pro registraci a zveřejňování inzerátu;
 • při užívání služeb se řídí platnými právními předpisy a těmito podmínkami;
 • si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.
  • Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah inzerátu. Pokud inzerent není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.
  • Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 3.6 ukáže být nepravdivým, nebo pokud inzerent poruší svou povinnost podle článků 3.2, 3.3, 3.4 nebo 3.5, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po inzerentovi náhradu škody a náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Inzerent se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob
  • Webové rozhraní umožňuje třetím osobám kontaktovat inzerenta. Inzerent se zavazuje, že při komunikaci s těmito osobami nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit zájmy nebo dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb.
  • Inzerent se zavazuje při každé změně týkající se informací uvedených v inzerátu (zejména podmínek poskytování služeb) provést aktualizaci inzerátu, případně její odstranění.
  • Inzerent používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní.
  • Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb a přístup k webovému rozhraní z důvodu technických výpadků či údržby serverů. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za nemožnost užití webového rozhraní.
 1. Zpracování osobních údajů kupujících
  • Provozovatel a inzerent mohou vystupovat ve vztahu ke třetím osobám jako společní správci osobních údajů. Inzerent může mít za účelem plnění zprostředkované smlouvy přístup k osobním údajům třetích osob.
  • Inzerent se zavazuje zpracovávat osobní údaje třetích osob uvedené v článku 4.1. podmínek výlučně za účelem splnění zprostředkované smlouvy.
  • Inzerent nesmí osobní údaje zpracovávat, zveřejňovat, rozšiřovat či ukládat mimo webové rozhraní, vyjma zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy a dalších zákonných důvodů.
  • Inzerent je povinen dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, podle právních předpisů České republiky, Evropské unie, popřípadě dalších právních řádů, které se použijí na úpravu právních vztahů mezi inzerentem a třetí osobou. Inzerent je zejména povinen zajistit plnou ochranu osobních údajů před jejich zneužitím.
  • Pokud inzerent poruší jakoukoliv svou povinnost podle tohoto článku 4 podmínek, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po inzerentovi náhradu škody a náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení.
 1. Doba poskytování služeb
  • Inzerent je oprávněn odstranit své inzeráty kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu, popřípadě zrušit svůj uživatelský účet zasláním žádosti o zrušení účtu na kontaktní email provozovatele.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odstranit inzeráty, které odporují těmto podmínkám, popřípadě zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto podmínek. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškeré inzeráty při ukončení provozování webového rozhraní.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Inzerent prohlašuje, že rozumí každé části webového rozhraní a nepožaduje překlad webového rozhraní.
  • Komunikace mezi inzerentem a provozovatelem probíhá výhradně v elektronické formě (emailem, popřípadě prostřednictvím webového rozhraní), nedohodnou-li se strany na jiném postupu. Zpráva zaslaná druhé smluvní straně se považuje za doručenou 3. dnem po jejím odeslání.
  • Veškeré informace uvedené na webovém rozhraní jsou pouze informativního charakteru, provozovatel neodpovídá za jejich správnost, aktuálnost či úplnost.
  • Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem provozovatele nebo právy dalších osob. Inzerent není oprávněn obsah webového rozhraní měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
  • Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
  • Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Provozovatel a inzerent sjednávají, že se případné spory ze smlouvy budou projednávat před soudy v České republice.
  • Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Znění podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Podmínky v novém znění budou vždy zveřejněné na webovém rozhraní, provozovatel o změně podmínek inzerenta neinformuje jiným způsobem. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2022

Podmínky užití webového rozhraní pro uživatele

Tyto podmínky užití webového rozhraní pro uživatele (dále jen „podmínky“) se vztahují na užívání webového rozhraní www.dobryprivat.cz (dále jen „webové rozhraní“). Provozovatelem webového rozhraní je naše společnost:

Suprextime s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1281, 76001 Zlín

IČO: 08325600

DIČ: CZ08325600

Kontaktní telefon: +420 773 923 336

Adresa pro doručování: nám. T. G. Masaryka 1281, 76001 Zlín

Kontaktní e-mail: info@dobryprivat.cz

Podmínky užití webového rozhraní

Webové rozhraní slouží pro prezentaci erotických služeb, které veřejně nabízejí registrovaní uživatelé webového rozhraní (inzerenti).

Podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti nás jako provozovatele plynoucí z  podmínek, dále náš vztah s Vámi jakožto uživatelem.

Práva a povinnosti stran se dále řídí podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi námi řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Vezměte prosím na vědomí, že odpovíte-li na prezentaci služeb zveřejněnou na webovém rozhraní, uzavíráte následně smlouvu přímo s inzerentem. Za splnění veškerých povinností vůči Vám proto odpovídá inzerent (především za řádné poskytnutí služby).

Upozorňujeme, že nevstupujeme do právních vztahů mezi Vámi a uživatelem a nejsme odpovědni za řádné plnění inzerenta.

Webové rozhraní je určeno pouze pro osoby starší 18 let. Potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste starší 18 let a že jste se s těmito podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Ochranu osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údajů umístněné na webovém rozhraní.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2022