x

Všeobecné obchodní podmínky pro inzerenty

Všeobecné obchodní podmínky pro inzerenty

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro inzerenty (dále jen „podmínky“) se vztahují na prezentaci nabídky služeb (dále jen „inzerát“) prostřednictvím webového rozhraní www.dobryprivat.cz, www.holkynaprivat.cz a www.holkynamasaz.cz  (dále společně jen „webové rozhraní“). Provozovatelem obou uvedených webových rozhraní je naše společnost:

Suprextime s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1281, 76001 Zlin

IČO: 08325600

DIČ: CZ08325600

Sp. Zn. C 113099/KSBR Krajský soud v Brně

není plátce DPH

Kontaktní telefon: +420 773 923 336

Adresa pro doručování: nám. T. G. Masaryka 1281, 76001 Zlin

Kontaktní e-mail a komunikační místo: info@dobryprivat.cz

Komunikační jazyk:  český jazyk

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele plynoucí z  podmínek, dále jeho vztah s inzerentem. Podmínky dále stanoví pravidla pro vkládání inzerátů a využívání všech funkčních součástí webového rozhraní inzerentem.
  • Práva a povinnosti stran se dále řídí podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a inzerentem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
  • Inzerent bere na vědomí, že odpoví-li třetí osoba na prezentaci jeho služeb zveřejněnou na webovém rozhraní, uzavírá následně třetí osoba smlouvu přímo s inzerentem. Obsah smlouvy a veškeré její náležitosti sjednávají výlučně inzerent a třetí osoba mezi sebou.
  • Provozovatel nevstupuje do právních vztahů mezi inzerentem a třetími osobami.
  • V průběhu registrace a dále též potvrzením na webovém rozhraní inzerent stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
  • Ochranu osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údajů umístněné na webovém rozhraní.

 

 1. Funkce webového rozhraní a registrace na webovém rozhraní
  • Webové rozhraní slouží pro prezentaci služeb, které nabízejí registrovaní uživatelé webového rozhraní (inzerenti) třetím osobám.
  • Pro využití všech funkcí webového rozhraní, zejména pro vytvoření inzerátu, je nutné, aby byl inzerent na webovém rozhraní registrován a aby uhradil ceny služby. Inzerent musí nejprve disponovat uživatelským účtem inzerenta. Následnou registraci inzerenta je možné učinit prostřednictvím webového rozhraní až po splnění podmínek uvedených na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je inzerent povinen vyplnit všechny požadované údaje. Inzerent zvolí buďto variantu uživatelského účtu pro dívku, nebo pro privát.
  • Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba email, resp. uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu je inzerent povinen uchovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
  • Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může provozovatel bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích je třeba provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu inzerenta.
  • Provozovatel má právo vyžádat si jakékoliv další informace a doklady za účelem ověření totožnosti inzerenta a pravdivosti zadaných údajů. Inzerent bere na vědomí, že pokud příslušné dokumenty nedoloží, má provozovatel právo registraci odmítnout.
  • Provozovatel má právo uživatelský účet inzerenta bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím tohoto účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů České republiky nebo těchto podmínek.
  • Inzerent má právo svůj uživatelský účet zrušit prostřednictvím příslušné funkce v uživatelském účtu. Případně může inzerent kontaktovat prostřednictvím mailu provozovatele, který uživatelský účet zruší.
 2. Systém kreditů
  • Co jsou to kredity a k čemu slouží? Kredity jsou formou elektronických kreditů (nejedná se o elektronické peníze ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., zákona o platebním styku, v platném znění), které je možné zakoupit v uživatelském účtu inzerenta, a jejichž prostřednictvím inzerent platí cenu za služby provozovatele webového rozhraní. Konkrétně se jedná o služby ve formě zveřejňování inzerátů na webovém rozhraní provozovatele a topování zveřejněných inzerátů, aby se zobrazovaly na předních místech v příslušných inzertních kategoriích a vidělo je tak více návštěvníků webového rozhraní (dále jen „služby provozovatele“). Pro využívání kreditů je nutné mít na webovém rozhraní zřízený uživatelský účet. Jiným způsobem lze kredity využít pouze je-li tak stanoveno na webovém rozhraní. Pro zaplacení služeb je nutné mít zakoupený příslušný počet kreditů odpovídající ceně za službu stanovené na webovém rozhraní.
  • Jakým způsobem lze hradit cenu kreditů? Cenu za kredity je možné hradit zejména způsoby uvedenými v článku 2 těchto obchodních podmínek.
  • Kdy budou kredity nahrány do vašeho uživatelského účtu? Kredity budou do vašeho uživatelského účtu nahrány do 24 hodin po připsání platby na náš účet.
  • Může inzerent zakoupené kredity vrátit? Inzerent zakoupené kredity vrátit nemůže, s výjimkou případu, kdy se jedná o inzerenta spotřebitele, který odstoupí od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, přičemž v takovém případě je možné kredity vrátit a požadovat vrácení peněz v souladu s ustanoveními 10.2, 10.3, 10.4 a 10.5 těchto podmínek.
 3. Inzerát, topování inzerátu a uzavření smlouvy o poskytování inzertních služeb
  • Inzerát může inzerent zveřejnit vždy prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním příslušného webového formuláře. Do formuláře je nutné vyplnit veškeré údaje označené jako povinné.
  • Vytvořený inzerát se po zaplacení za služby provozovatele zobrazí na webovém rozhraní provozovatele, konkrétně se tedy inzerát zobrazí na webových rozhraních dobryprivat.cz , holkynaprivat.cz a www.holkynamasaz.cz. Inzeráty se zobrazují v náhodném pořadí, ledaže je inzerát topován.
  • Inzerát může inzerent topovat prostřednictvím webového rozhraní, a to konkrétně kliknutím na tlačítko „TOPOVAT INZERÁT“ v nastavení svého profilu (uživatelského účtu inzerenta). Zde si inzerent vybere počet kreditů, které chce přidat k profilu a poté zvolí délku doby, po kterou bude inzerát topován. Díky topování se inzerát zobrazí na předních místech v příslušných inzertních kategoriích a v důsledku toho inzerát uvidí více návštěvníků webového rozhraní. Více informací k topování naleznete v příslušné sekci na webovém rozhraní.
  • Služby provozovatele v podobě zveřejňování a topování inzerátů jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování inzertních služeb. Smlouva o poskytování inzertních služeb je uzavřena okamžikem, kdy provozovatel potvrdí přijetí webového formuláře nebo v okamžiku, kdy inzerent uhradí celou cenu služby (podle toho co nastane dříve). Provozovatel je oprávněn webový formulář odmítnout.
  • Smlouva je uzavírána na dobu trvání předplaceného období dle konkrétního popisu služby na webovém rozhraní. Před skončením předplaceného období bude inzerent na tuto skutečnost vždy automaticky upozorněn. Prodloužení smlouvy je možné na základě úhrady ceny za služby provozovatele na další období. Nemá-li inzerent zájem o prodloužení smlouvy, neposílá žádnou platbu a smlouva skončí ke konci příslušného předplaceného období.

 

 1. Platební podmínky
  • Není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak, jsou inzeráty zveřejňovány za úplatu prostřednictvím kreditů.
  • Cena za služby provozovatele spojené se zveřejňováním inzerátu se určuje dle ceníku, jenž je umístěn na webovém rozhraní. Pro zaplacení ceny za služby je nutné mít zakoupený příslušný počet kreditů odpovídající ceně za službu stanovené v ceníku na webovém rozhraní. Cena za kredity, kterými se následně hradí cena za služby provozovatele, se hradí bezhotovostně před poskytnutím služeb převodem na bankovní účet provozovatele (pokyny budou inzerentovi sděleny v potvrzení objednávky). Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.
  • Inzerent uděluje provozovateli souhlas s vystavením zjednodušeného daňového dokladu elektronickou formou a zasláním na e-mail uživatelského účtu inzerenta.

 

 1. Podmínky vkládání inzerátů
  • Inzeráty je možné vkládat na webové rozhraní prostřednictvím uživatelského účtu inzerenta.
  • V inzerátu uvede inzerent pravdivé a úplné informace týkající se poskytované služby. Před zveřejněním inzerátu musí inzerent vyplnit veškeré požadované kategorie inzerátu. Informace uvedené v inzerátu ověřujeme telefonicky na telefonním čísle uvedeném inzerentem.
  • Inzerent není oprávněn na webové rozhraní vkládat obsah (zejména obrázky, texty, fotografie), který:
 • zobrazuje násilí nebo podněcuje nenávist z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry nebo náboženského, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k určité národnostní či etnické skupině;
 • může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
 • porušuje autorská práva a práva duševního vlastnictví provozovatele či třetích osob;
 • obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;
 • obsahuje nepravdivé nebo zkreslující informace o nabízeném zboží;
 • obtěžuje ostatní uživatele webového rozhraní nebo jim zamezuje v řádném využívání služeb provozovatele;
 • vyzývá k porušování právních předpisů nebo toto porušování schvaluje;
 • je způsobilý ohrozit chod webového rozhraní nebo webové rozhraní nadměrně zatěžuje;
 • obsahuje neopodstatněný počet interpunkčních znamének, hvězdiček a podobných znaků; nebo
 • jiným způsobem porušuje tyto podmínky, platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo obsah, který odporuje článku 6.3 podmínek, bez náhrady z webového rozhraní odstranit. Zároveň je provozovatel oprávněn odstranit inzeráty, pokud nesouvisí se službami uvedeným v článku 2.1 podmínek. Posouzení, zda obsah odporuje zmíněným ustanovením, je zcela na uvážení provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn odstranit inzerát, pokud odporuje článku 6.2 podmínek. V případě odstranění inzerátu nemá inzerent právo na vrácení peněz za již uhrazené služby. O důvodech odstranění provozovatel inzerenta vyrozumí. Provozovatel si dále vyhrazuje právo oznámit jakékoliv informace o inzerentovi orgánům veřejné moci, zejména v případě podezření ze spáchání trestného činu.
  • Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že:
 • je osobou, která je vyobrazena v inzerátu, nebo je touto osobou zmocněn k tomu, aby inzerát zveřejnil;
 • splňuje podmínky právních předpisů a těchto podmínek nezbytné pro registraci a zveřejňování inzerátu;
 • při užívání služeb se řídí platnými právními předpisy a těmito podmínkami;
 • si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.
  • Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah inzerátu. Pokud inzerent není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.
  • Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 6.6 ukáže být nepravdivým, nebo pokud inzerent poruší svou povinnost podle článků 6.2, 6.3, 6.4 nebo 6.5, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po inzerentovi náhradu škody a náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Inzerent se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob
  • Webové rozhraní umožňuje třetím osobám kontaktovat inzerenta. Inzerent se zavazuje, že při komunikaci s těmito osobami nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit zájmy nebo dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb.
  • Inzerent se zavazuje při každé změně týkající se informací uvedených v inzerátu (zejména podmínek poskytování služeb) provést aktualizaci inzerátu, případně její odstranění.
  • Inzerent používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní.
  • Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb a přístup k webovému rozhraní z důvodu technických výpadků či údržby serverů. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za nemožnost užití webového rozhraní.
 1. Reklamace
  • Práva inzerenta z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
  • Inzerent je oprávněn reklamovat poskytnuté služby pouze z následujících důvodů:
 • inzerát z důvodů na straně provozovatele neodpovídá obsahu inzerenta, který inzerent vložil v rámci webového formuláře;
 • inzerát z důvodu na straně provozovatele nebyl zveřejněn včas;
 • služby provozovatele neodpovídají popisu uvedenému na webovém rozhraní nebo nejsou poskytovány po dohodnutou dobu.
  • Reklamaci je inzerent povinen oznámit provozovateli nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí služby provozovatele, a to prostřednictvím kontaktní adresy provozovatele, na adrese sídla provozovatele nebo v jeho provozovně, je-li zřízena. Aniž jsou dotčena jakákoliv práva inzerenta z vadného plnění dle výše uvedeného, je nicméně vhodné informovat provozovatele neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní údaje provozovatele.
  • Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena.
  • Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, a to především uveřejněním správného znění inzerátu nebo jiným způsobem. Kromě výše uvedených práv má inzerent vždy právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Zakládá-li vada podstatné porušení smlouvy, má inzerent právo od smlouvy odstoupit.
  • Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne inzerentovi z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů nebo obsahu inzerenta.
 1. Odpovědnost provozovatele
  • Webové rozhraní slouží pouze jako zdroj informací o inzerentech a jejich inzerátech. Provozovatel není zprostředkovatelem smlouvy, kterou případně zájemci s inzerenty uzavřou, a neodpovídá za škodu či újmu způsobenou inzerentovi ze strany zájemce či třetích osob.
  • Inzerent používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb provozovatele, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.
 1. Doba poskytování služeb a ukončení poskytování služeb
  • Inzerát bude na webovém rozhraní zobrazován po dobu trvání předplaceného období dle konkrétního popisu služby na webovém rozhraní. Inzerent bude vždy upozorněn na blížící se konec předplaceného období. Pokud nedojde k úhradě služeb na další období, dojde k ukončení smlouvy o inzerci a provozovatel bude oprávněn inzerát z webového rozhraní odstranit.
 • Inzerent je oprávněn měnit nebo odstranit svůj inzerát a také ukončit užívání služeb provozovatele kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu, popřípadě zrušit svůj uživatelský účet zasláním žádosti o zrušení účtu na kontaktní email provozovatele. V tomto případě také dojde zároveň k ukončení propagace inzerátu provozovatelem.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzeráty, které porušují tyto obchodní podmínky, právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškeré inzeráty při ukončení provozování webového rozhraní.
 • Služby provozovatele jsou poskytovány na dobu, na kterou je inzerent objednal a uhradil. Je-li uživatelský účet zrušen nebo inzerát odstraněn inzerentem (z jakéhokoliv důvodu) nebo provozovatelem (z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů), nemá inzerent nárok na vrácení žádné části úhrady za služby provozovatele.
 • Provozovatel je oprávněn ukončit s inzerentem spolupráci, tedy odstranit inzerentovi uživatelský účet a ukončit smlouvu, a to bez výpovědní doby, z jakéhokoliv důvodu. O důvodech zrušení účtu provozovatel inzerenta vyrozumí. V případě zrušení uživatelského účtu a ukončení smlouvy bez důvodu má inzerent nárok na vrácení poměrné části ceny služeb provozovatele v závislosti na počtu zbývajících dnů či měsíců do skončení smlouvy, poníženou o fakticky vynaložené náklady vynaložené v souvislosti se zahájením či prolongací poskytování služeb provozovatele.
 1. Informace pro spotřebitele
  • O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že inzerent služby provozovatele využívá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na inzerenta ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek (zejména tohoto článku 10 obchodních podmínek)
  • Spotřebitel může bez udání důvodu od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel zaslat na doručovací adresu provozovatele nebo na jeho e-mail. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář dostupný na webovém rozhraní. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle článku 10.2 podmínek má provozovatel povinnost vrátit spotřebiteli peněžní prostředky, které od něj přijal na základě smlouvy jako úhradu ceny za služby provozovatele dle článku 3.2 podmínek. Tyto peněžní prostředky obdrží spotřebitel do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem jakým předtím uhradil cenu za služby provozovatele, případně jiným způsobem dle domluvy.
 • V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit v případě, jestliže služba provozovatele byla v plném rozsahu splněna s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy byl ze strany provozovatele poučen, že v takovém případě nemá právo od smlouvy odstoupit.

 

 • Souhlasem s těmito obchodními podmínkami uděluje inzerent výslovný souhlas s poskytnutím služeb provozovatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, která činí 14 dnů od uzavření smlouvy. Inzerent bere na vědomí, že na základě této skutečnosti je provozovatel oprávněn započít poskytování služeb i před uplynutím výše uvedené lhůty. Odstoupí-li inzerent v souladu s § 1829 občanského zákoníku od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, uhradí inzerent provozovateli (v souladu s § 1834 občanského zákoníku) poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 

 • Vznikne-li mezi inzerentem, který je spotřebitelem, a provozovatelem spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má inzerent, který je spotřebitelem, právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může inzerent uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé uplatnili u provozovatele právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
 • Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Stížností se následně budeme zabývat a pokusíme se ji vyřídit bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci. Pro podání stížnosti týkající se služeb, které inzerent od provozovatele zakoupil, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, může inzerent rovněž využít on-line platformu zřízenou Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 1. Zpracování osobních údajů kupujících
  • Provozovatel a inzerent mohou vystupovat ve vztahu ke třetím osobám jako společní správci osobních údajů. Inzerent může mít za účelem plnění zprostředkované smlouvy přístup k osobním údajům třetích osob.
  • Inzerent se zavazuje zpracovávat osobní údaje třetích osob uvedené v článku 11.1. podmínek výlučně za účelem splnění zprostředkované smlouvy.
  • Inzerent nesmí osobní údaje zpracovávat, zveřejňovat, rozšiřovat či ukládat mimo webové rozhraní, vyjma zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy a dalších zákonných důvodů.
  • Inzerent je povinen dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, podle právních předpisů České republiky, Evropské unie, popřípadě dalších právních řádů, které se použijí na úpravu právních vztahů mezi inzerentem a třetí osobou. Inzerent je zejména povinen zajistit plnou ochranu osobních údajů před jejich zneužitím.
  • Pokud inzerent poruší jakoukoliv svou povinnost podle tohoto článku 11 podmínek, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po inzerentovi náhradu škody a náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení.
 2. Závěrečná ustanovení
  • Inzerent prohlašuje, že rozumí každé části webového rozhraní a nepožaduje překlad webového rozhraní.
  • Komunikace mezi inzerentem a provozovatelem probíhá výhradně v elektronické formě (emailem, popřípadě prostřednictvím webového rozhraní), nedohodnou-li se strany na jiném postupu. Zpráva zaslaná druhé smluvní straně se považuje za doručenou 3. dnem po jejím odeslání.
  • Veškeré informace uvedené na webovém rozhraní jsou pouze informativního charakteru, provozovatel neodpovídá za jejich správnost, aktuálnost či úplnost.
  • Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem provozovatele nebo právy dalších osob. Inzerent není oprávněn obsah webového rozhraní měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
  • Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
  • Provozovatel je oprávněn si jednostranně započíst své nároky vůči nárokům inzerenta. Inzerent s tímto vyjadřuje svůj souhlas.
  • Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Provozovatel a inzerent sjednávají, že se případné spory ze smlouvy budou projednávat před soudy v České republice.
  • Kupující potvrzuje, že peníze na úhradu inzerce nepocházejí z poskytování erotických služeb.
  • Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Znění podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Podmínky v novém znění budou vždy zveřejněné na webovém rozhraní, provozovatel o změně podmínek inzerenta neinformuje jiným způsobem. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2023

Podmínky užití webového rozhraní pro inzerenty

Tyto podmínky užití webového rozhraní pro uživatele (dále jen „podmínky“) se vztahují na užívání webového rozhraní www.dobryprivat.cz, www.holkynaprivat.cz a www.holkynamasaz.cz (dále společně jen „webové rozhraní“). Provozovatelem obou uvedených webových rozhraní je naše společnost:

Suprextime s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1281, 76001 Zlín

IČO: 08325600

DIČ: CZ08325600

Sp. Zn. C 113099/KSBR Krajský soud v Brně

Kontaktní telefon: +420 773 923 336

Adresa pro doručování: nám. T. G. Masaryka 1281, 76001 Zlín

Kontaktní e-mail: info@dobryprivat.cz

 

Podmínky užití webového rozhraní

Webové rozhraní slouží pro prezentaci služeb, které nabízejí registrovaní uživatelé webového rozhraní (inzerenti).

Podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti nás jako provozovatele plynoucí z  podmínek, dále náš vztah s Vámi jakožto uživatelem.

Práva a povinnosti stran se dále řídí podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi námi řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Vezměte prosím na vědomí, že odpovíte-li na prezentaci služeb zveřejněnou na webovém rozhraní, uzavíráte následně případnou smlouvu přímo s inzerentem. Obsah smlouvy a veškeré její náležitosti sjednáváte výlučně s inzerentem.

Upozorňujeme, že v žádném případě nevstupujeme do právních vztahů mezi Vámi a inzerentem a nejsme odpovědni za řádné plnění inzerenta.

Webové rozhraní je určeno pouze pro osoby starší 18 let. Potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste starší 18 let a že jste se s těmito podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Ochranu osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údajů umístněné na webovém rozhraní.

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2023

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:            Suprextime s.r.o. IČO: 08325600 DIČ: CZ08325600

 

Adresa pro doručování Adresa: nám. T. G. Masaryka 1281, 76001 Zlín

E-mail: info@dobryprivat.cz

Kontaktní telefon: +420 773 923 336

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Datum

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.